Hokejový souboj univerzit Brno

Všeobecné obchodní podmínky spolku Hokejový souboj univerzit Brno z. s. pro prodej vstupenek on-line (dále také „VOP“)

Hokejový souboj univerzit Brno z. s.

Výstavní 379/20, 603 00 Brno

IČO: 11753544

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 27804
(dále také „pořadatel“ nebo „Hokejový souboj univerzit Brno z. s.,“)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Smlouva se provádí mezi Hokejový souboj univerzit Brno z. s. a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společností ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel Hokejový souboj univerzit Brno z. s.. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který si zakoupí vstupenku a Hokejový souboj univerzit Brno z. s.

 2. Předmět obchodních podmínek

  1. Tyto obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní nebo jiné akce pořádané společností Hokejový souboj univerzit Brno z. s. a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

 3. Smluvní partner

  1. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel Hokejový souboj univerzit Brno z. s. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který si zakoupí vstupenku a Hokejový souboj univerzit Brno z. s.

 4. Způsob prodeje vstupenek

  1. Objednávka vstupenky vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenky na webovém rozhraní služby ENIGOO, postupem popsaným v článku II. těchto VOP.
   Provozovatelem služby ENIGOO, je společnost ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, email: info@enigoo.cz, Tel: +420 461 100 936, www.enigoo.cz.
   Zaplacená cena vstupenky se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.
   Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu akce nebo její zrušení. 

 5. Ceny a poplatky

  1. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

 6. Používané pojmy

  1. Pořadatel

   1. Právnická osoba, zajišťující pořádání kulturních, případně jiných akcí, která uzavírá smlouvu o prodeji vstupenek se zákazníkem, tj. Hokejový souboj univerzit Brno z. s. Pořadatel je zároveň provozovatelem internetového objednávacího systému ENIGOO.

 

 1. Akce

  1. Sportovní a dále všechny další akce (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.).

 2. Vstupenka

  1. Doklad opravňující fyzickou osobu ke vstupu na konkrétní akci, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek.

 3. Webové rozhraní ENIGOO

  1. Systém zajišťující provedení a zaplacení objednávky na konkrétní akce pořádané pořadatelem. Toto rozhraní je přístupné z oficiálních webových stránek Hokejový souboj univerzit Brno z. s. https://hsubrno.cz/ nebo z webových stránek třetích stran. 

Článek II.

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ ENIGOO

 1. Popis služby

  1. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na kulturní, případně jiné akce, prostřednictvím webového rozhraní ENIGOO.

  2. Poskytnutí služby je možné objednat na webovém rozhraní ENIGOO. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (Jméno, příjmení, email, telefon) a následně provést bezhotovostní platbu online.

  3. Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně 10 vstupenek v různých cenových kategoriích a na různé akce.

 2. Postup uzavření smlouvy

  1. Zákazník spustí rozhraní ENIGOO z oficiálních webových stránek Hokejový souboj univerzit Brno z. s. nebo z webových stránek třetích stran.

  2. Zákazník vybere, zda má zájem o koupi vstupenky na akci, kterou pořadatel pořádá.

  3. Zákazník vybere sektor, ze kterého má zájem vstupenky zakoupit.

  4. Zákazník vybere konkrétní volná místa. Volná místa jsou reprezentována zobrazeným zaškrtávacím polem. Výběr sedadla se provádí kliknutím do daného zaškrtávacího pole. Vybrané vstupenky jsou reprezentovány jako zaškrtnutá pole. Zákazník má možnost u vstupenky volit z více nabízených akcí a z více sektorů a míst (jsou-li volná). Pole košík (cena) zobrazuje aktuální celkovou částku vybraných vstupenek. Po výše uvedeném výběru vstupenky stiskne zákazník tlačítko objednat.

  5. Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, email, telefon (dále také jen "osobní údaje"). Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zákazníka neakceptovat příp. odstoupit od smlouvy, a to prohlášením zaslaným zákazníkovi na jím zadanou emailovou adresu.

  6. Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko zaplatit a následně je převeden na výpis platebních metod.

  7. Prostřednictvím platebního systému ČSOB zákazník dokončí platbu. Dokončením platby je smlouva uzavřena.

  8. Po dokončení platby zákazník obdrží na email uvedený při registraci vstupenku na objednanou akci.

  9. V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky vstupenky, který by proces nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@enigoo.cz

  10. Objednávkou vstupenky zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek, návštěvním řádem Winning Group Areny a směrnicemi k návštěvnímu řádu a pro případ uzavření smlouvy se jimi zavazuje řídit.

 3. Informace pro zákazníka - spotřebitele

  1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  2. Cenu vstupenky je zákazník povinen uhradit při jejím objednání. Náklady na prostředky komunikace s pořadatelem (tj. služby internet) se řídí cenou služeb, které k tomuto účelu zákazník využívá u jím zvoleného poskytovatele služeb.

  3. Zákazník je povinen seznámit se s termínem konání akce, na níž se vstupenka vztahuje. Zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím služeb pořadatele v termínu konání akce.

  4. Smlouva uzavřená dle čl. II. odst. 2 zavazuje smluvní strany do okamžiku skončení akce, na níž se vstupenka vztahuje, nestanoví-li tyto VOP jinak.

  5. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn od smlouvy uzavřené dle čl. II. odst. 2 odstoupit

  6. Případné spory mezi zákazníkem a pořadatelem, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předloženy obecnému soudu v ČR.

  7. Zákazník uděluje zakoupením vstupenky souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, mohou být použity ke komerčním účelům nebo jinak zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

 

 1. Registrace

  1. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.5.

 2. Uplatnění vstupenky

  1. Vstupenku získanou prostřednictví systému ENIGOO zákazník vytiskne a použije při vstupu na akci.

  2. Ověření vstupenky probíhá u vstupu na akci. V případě problémů s přečtením zakoupené vstupenky zákazník kontaktuje obsluhu na pokladnách.

Článek III.

Informace o ochraně osobních údajů

Hokejový souboj univerzit Brno z. s., Výstavní 379/20, 603 00 Brno. IČO 11753544, zapsaná v obchodním rejstříku ve oddílu , vložce číslo 27804 (dále jen „pořadatel“ nebo „Hokejový souboj univerzit Brno z. s.,“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů je společnost ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, email: info@enigoo.cz, Tel: +420 461 100 936, www.enigoo.cz

 

 

 1. Osobní údaje

  1. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých, jej lze přímo či nepřímo identifikovat. 

  2. Jméno, příjmení, bydliště, e-mail jsou informace nutné za účelem správy evidence prodeje vstupenek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu https://hsubrno.cz/ nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Hokejový souboj univerzit Brno z. s.,

  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle platné legislativy máte právo:

   1. vzít souhlas kdykoliv zpět,

   2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

   3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

   4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

   5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

   6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  5. Pořadatel shromažďuje a zpracovává zákazníkem poskytnuté osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

  6. Zákazník uděluje zakoupením vstupenky souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, mohou být použity ke komerčním účelům nebo jinak zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
   V případě zpracování osobních údajů konkrétních osob pořadatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů návštěvníky a další osoby, které vstupují do prostor haly, o zpracování jejich osobních údajů za účelem propagace a k marketingovým a komerčním účelům. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 5 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je propagace akcí, marketingové, komerční a další propagační aktivity. Pořadatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků v hale pořádaných akcí a dalších osob, které se podílejí na zajištění a průběhu akce. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedeného oprávněného zájmu, a to pouze po dobu uvedenou v odst. 1.2  pokud jde o kamerové záznamy, u ostatních osobních údajů po dobu nejvýše 2 let od poslední návštěvy akce v hale dotčenou osobou.
 

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neodpovídá za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém rozhraní ENIGOO s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má pořadatel k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude pořadatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu https://hsubrno.cz/

 1. Podmínky místa konání akce

  1. Zákazník je povinen seznámit se s provozními předpisy místa konání akce, na níž si zakoupil vstupenku, tyto dodržovat a respektovat pokyny pořadatele, které se vztahují k této akci a tyto dodržovat. Zákazník bere na vědomí, že není v možnostech poskytovatele zajistit 100% výhled v průběhu celé akce. Kvalita výhledu závisí na konkrétním místě. 

 2. Účinnost obchodních podmínek

  1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

  2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.09.2021.